ANVA kòmanse ak yon tweet ki vin mennen yon gwoup Facebook ki vin tounen, de lane apre, yon asosyasyon ki gen pase 70 000 moun enskri. Pandan mwa sa yo, nou mennen batay kont koripsyon nan Leta (#PetroCaribeChallenge), nou lanse konsiltasyon pou yon pwojè sosyete (#AyitiNouVleA), n ap fè odit sosyal pou enfòme sou koripsyon (#OditKolektif), nou tabli yon patenarya ak yon ONG endyen ki ap batay kont koripsyon nan detay (aplikasyon IPaidABribe), nou lanse kanpay odyo ak videyo, sou rezo sosyal, nan medya komèsyal ak radyo kominotè, pou fè sansibilizasyon sou eleksyon (#Mobilize), koripsyon (#AnbaTab) ak enpinite (#YonJouVaJou). Nou genyen tout lòt kanpay sou diferan maladai ki nan sosyete a, kit se maladi kowonaviris oubyen pratik biznis malonèt (#NouPaEgare).

Pwogram nou pwopoze a nan pwolonjman aktivite nou ap fè deja. Manm nou yo se pwofesyonèl ki aksepte mete konpetans, ekspètiz ak eksperyans yo ansanm pou akonpli misyon asosyasyon an. Nou gen pwofesyonèl ak espè nan tout domèn, an Ayiti tankou a letranje, ki la epi ki pare pou patisipe nan pwojè asosyasyon an. ANVA gen eksperyans nan mobilizasyon ak sansiblizasyon. ANVA deja tabli yon pwogram ki mobilize moun dèyè l. ANVA deja gen abitid pwodui epi difize enfòmasyon. Nou bezwen etann kapasite mobilizasyon sa nan rès peyi a e nou panse enstitisyon laprès ap ka ede n fè sa nan bay pwojè nou eko medyatik pou atenn majorite sitwayen yo. Kapasite sa se moun tankou w ki bay tan yo kòm benevòl ki ap bay asosyasyon an l.

Ou vle ede n mobilize moun?