Nou kontan ou la e nou pa ka tann pou n konnen opinyon w estrateji n ap mete sou pye pou mobilize moun pou yo patisipe nan konstwi #AyitiNouVleA. Nan Ayiti Nou Vle A (ANVA), nou kwè nan mete #LideAnvanLidè, nou kwè nan yon kominote ki dinamik, kote moun k ap kòmante yo gen divèsite nan fason yo panse. Men, pandan w ap prepare w pou pataje bèl lide w yo avèk nou, sonje fè sa nan lonè ak nan respè. 

Men 3 règ ou dwe respekte pou w ka kòmante sou sit sa - sonje si w pa respekte yo, n ap efase kòmantè w la; si yon moun ki kontinye pa respekte règ sit la, sa ka rive nou bloke l sou tout sit ANVA yo.

Yon moun, yon kont

Ou gen dwa pou w kreye yon sèl kont sou sit la. Yon moun pa dwe gen plizyè kont. Nou vle evite moun k ap kreye fo pwofil pou fè konvèsasyon an deraye. Si w kreye yon dezyèm kont pa erè, ekri nou pou n ka ede w fè tout kont sa yo fè yon sèl.

Toujou itilize koutwazi. Pa fè atak pèsonèl.

Diskisyon sou sit ANVA yo se deba lide. Ou ka atake lide yon lòt moun ki kòmante men moman ou atake l pèsonèlman, konvèsasyon n ap seye fè a pa posib ankò. Diskisyon yo dwe fèt ak lizay.

Respekte tan tout moun. Pa pibliye spam.

Espas kòmantè yo se espas pou n antre nan konvèsasyon youn ak lòt sou sijè ki abòde sou sit la. Li pa yon espas pou w mande vote pou ou nan konkou, pou w fè pwomosyon pou biznis ou obyen lòt koze ki pa gen rapò ak sa k ap diskite a. Si w poste jan de bagay sa yo, n ap efase l epi w ap resevwa yon avètisman.