KONTÈKS JENERAL

Soti 1e rive 28 desanm 2020, asosyasyon Ayiti Nou Vle A, òganize yon sondaj sou sitiyasyon politik la an Ayiti. Se te dezyèm sondaj anyèl òganizasyon an nan de lane. Rezilta sondaj sa montre yon majorite Ayisyen kwè nan enpòtans eleksyon pou amelyore lavi moun (73%), kwè li enpòtan pou patisipe nan politik nan zòn lakay yo (67%) epi pare pou al vote depi gen vòt (60%). Sondaj la montre tou sipò popilasyon an bay klas politik la, ba anpil, ak 19% pou pati ki nan pouvwa a; 21% pou opozisyon an; 59% pou moun ki pa nan politik. Anfen, menmsi moun yo pare pou yo al vote, epi yo dakò pou konstitisyon chanje (86%), yo pa fè KEP a konfyans (57%) pou òganize vòt ni pou referandòm, ni eleksyon.

Rezilta sa yo konfime tandans nou te konstate nan fen lane 2019 la, nan peryòd peyi lòk la,  kote nou te rejwenn menm tandans preferans pou prensip demokratik yo - kite Prezidan an fini manda l (68%), patisipe nan politik peyi a (87%), kwè nan lavni Ayiti (65%). Chif sa yo bezwen konpare ak nivo patisipasyon popilasyon an lè genyen eleksyon; ak yon to abstansyon ki, nan dènye lane sa yo, depase twa ka popilasyon an. Pou demokrasi ayisyèn lan vanse, li enpòtan pou anvi vote sa tounen vòt tout bon. Se sa Ayiti Nou Vle A vle ede akonpli nan kad pwogram Mobilize li a; an patikilye nan mete anplas yon rezo obsèvatè elektoral sitwayen pou fasilite konfyans epi garanti entegrite vòt la.

→ Plis nan : ayitinouvlea.org/sondajeleksyon (2020); ayitinouvlea.org/sondajtranzisyon (2019)

 

APWOPO AYITI NOU VLEA

Ayiti Nou Vle A (ANVA) se yon asosiyasyon sitwayen ki fonde 14 jiyè 2018. Misyon li se kreye yon espas patisipatif kote SITWAYEN fè tande vwa yo, POLITISYEN jwenn sipò elektè, BIZNIS jwenn bon jan enfòmasyon, pou yo travay, ansanm, pou yon Ayiti ki fè Ayisyen fyè, yon Ayiti kote tout moun ap viv nan diyite.  Òganizasyon an fonksyone nan yon mòd ki sitou orizontal (eterachi) kote diferan eleman yo fonksyone an otonomi. Prensip jeneral la se chak gwoup travay sou sa yo ka fè pou asosyasyon an vanse, lidèchip la varye an fonksyon gwoup ki pi aktif la nan yon moman done (estigmèji). 

ANVA kòmanse ak yon tweet ki vin mennen yon gwoup Facebook ki vin tounen yon asosyasyon 63 000 moun, 2 lane apre. Pandan mwa sa yo, nou mennen yon batay kont koripsyon nan Leta (#PetroCaribeChallenge); nou lanse konsiltasyon pou yon pwojè sosyete (#AyitiNouVleA); nou fè odit sosyal pou enfòme sou koripsyon nan Ilavach ak rès peyi a (#OditKolektif); nou tabli yon patenarya ak yon ONG endyen ki ap batay kont koripsyon nan detay (IPaidABribe, #AnbaTab); nou fè yon kanpay sansibilizasyon sou maladi kowonaviris la (#YounVeyeSouLòt); nou mete sou pye yon platfòm kou adistans gratis pou ede paran yo pandan konfinman an (#LekòlLakay); nou monte yon pwojè pou lite kont anak ak pratik sistèm piramidal (#NouPaEgare);  nou lanse yon kanpay ak yon pòdkas sou kilti vyòl (#PaFèSilans); nou lanse yon kanpay odyo ak videyo, sou rezo sosyal, nan medya komèsyal ak radyo kominotè, pou fè sansibilizasyon sou koripsyon (#AnbaTab), enpinite (#YonJouVaJou) ak demokrasi (#Mobilize).

→ Plis nan : http://ayitinouvlea.orghttp://anbatab.ht; http://kozekiltivyol.com; http://lekollakay.tv; http://mobilize.ht; http://noupaegare.pubhttp://yonjouvajou.ht

 

A PWOPO MOBILIZE

MOBILIZE POU #AYITINOUVLEA se yon pwogram pou rive ankouraje omwen 3/5 elektè yo (3.6 milyon) fè tande vwa yo. Nan #AyitiNouVleA, chak Ayisyen, chak Ayisyèn dwe gen chans pou viv nan diyite. Pou sa rive fèt, sitwayen yo dwe patisipe tout bon nan politik peyi a, nan travay pou chanje sitiyasyon n ap viv ladann nan, chanje moun ki pèmèt sitiyasyon sa ap pèdire. N ap rive fè sa, lè nou: 1) mobilize elektora dèyè lide olye dèyè lidè (#LideAnvanLidè); 2) patisipe masivman nan eleksyon; 3) pousiv mobilizasyon sa apre eleksyon pou moun ki eli yo respekte angajman yo. 

Pou sa, sitwayen yo ap bezwen, selon jan yo chwazi patisipe: 1) enfòme yo sou kandida yo/ Ede konplete enfòmasyon sou kandida yo; 2) poze kandidati yo; 3) anrejistre pou yo vote; 4) enfòme yo sou entegrite/ Patisipe nan siveye pwosesis elektoral la; 5) òganize yo pou, apre eleksyon, pwojè ki defini ansanm lan (#AyitiNouVleA) se li ki egzekite.

Anplis bay bon jan done pou deba nan espas piblik la pou ede lasyans prime sou emosyon; youn nan rezondèt sondaj fen ane yo, se pou ede nou presize oryantasyon pou nou bay pwojè Mobilize a. Rezilta yo souliye dezi patisipasyon an la epi li fò. Pwoblèm nan se rive tradui dezi sa an reyalite. Rezilta yo ba nou yon pis solisyon, nou ta renmen eksplore: yon sistèm crowdsourcing pou obsèvasyon elektoral gras ak rezo soyal ansanm ak telefoni mobil.

Pwogram MOBILIZE POU #AYITINOUVLEA enskri l nan kad misyon asosyasyon an pou l kreye yon espas patisipatif kote SITWAYEN fè tande vwa yo, POLITISYEN jwenn sipò elektè, BIZNIS jwenn bon jan enfòmasyon, pou yo travay, ansanm, pou yon Ayiti ki fè Ayisyen fyè, yon Ayiti kote tout moun ap viv nan diyite. Li baze sou konviksyon nou genyen demokrasi ayisyèn lan posib depi nou rive enspire sifizamman moun konfyans pou yo deside mobilize pou patisipe nan direksyon peyi yo.

 

YON REZO ELEKTORAL OBSÈVATÈ SITWAYEN

Sondaj fendane Ayiti Nou Vle A pou lane 2020 an montre genyen 75% nan popilasyon an ki pare pou obsève eleksyon k ap fèt nan peyi a pou garanti entegrite vòt la. Nou pwopoze mete sou pye yon rezo obsèvatè elektoral sitwayen pou yon sant tabilasyon paralèl ansanm ak lòt tip obsèvasyon baze sou echantiyon vòt yo, gras a teknoloji enfòmasyon ak kominikasyon. Pou sa, nou prevwa twa livrab: 

 1. Fòmasyon pou moun-resous nan diferan komin peyi a. (200 moun anviwon)
 2. Videyo pou fòme tout sitwayen ki vle jwe wòl obsèvatè
 3. Aplikasyon pou òganize obsèvasyon an

Aplikasyon sa li menm genyen twa sous enfòmasyon:

 • Premye a se pou moun-resous yo dirèkteman. Yon pwogram lojisyèl ap resevwa epi analize mesaj tèks obsèvatè yo voye. Gen yon seri kesyon ak repons pwograme sou fòm lèt ak chif. Moun-resous yo ap voye kòd sa yo nan yon nimewo santral 4 fwa pandan jounen vòt la. Pami kesyon sa yo: nimewo biwo vòt la, kantite moun ki sou lis elektè a, lè biwo a louvri ak lè l fèmen, vyolasyon ki konstate,  vòt ki pa valid elt… Chak moun-resous ap genyen nan men l yon tèminal ki pwograme pou sa. Yon sant dapèl (20 volontè anviwon; youn pou chak 10 moun) ap disponib pou asiste obsèvatè yo nan travay yo.
 • Dezyèm nan se pou sitwayen obsèvatè yo. Yon platfòm anliy pou pèmèt tout moun siyale pwoblèm jou eleksyon an. Nou deja antre an kontak ak konpayi teknoloji Ushahidi pou n ta ka itilize platfòm crowdsourcing yo a, jan sa te fèt deja plizyè kote tankou Etazini (2016) ak Kenya (2017). Paske gen 4 milyon elektè ki pa gen entènèt, n ap konbine Ushahidi ak Frontline SMS pou mesaj SMS yo ka vin jwenn nou tou.
 • Dènye aspè a se pou kandida yo. Nou vle asire n kandida yo ka suiv pwosesis la tou; dotanpli nou swete ankouraje kandidati jèn ak fanm ki souvan pa gen ase mwayen finansye epi pè enpak vyolans politik sou tabilasyon vòt yo. Konsa, menm kandida ki pa gen mandatè nan tout biwo vòt ap ka suiv eleksyon an an dirèk epi ede konplete analiz jounen an ak enfòmasyon yo ka pataje ak ANVA. Gen yon gwoup 10 volontè k ap la espesifikman pou kandida yo.

 

KALANDRIYE MIZANNÈV

Jedi 7 janvye 2021, gouvènman ayisyen an pibliye kalandriye eleksyon yo; sa ki akselere kalandiye pa n. Referandòm sou konstitisyon an prevwa pou 25 mas; se ap moman pou n teste yon pilòt rezo a; sa ki pa kite anpil tan devan n pou n mete l sou pye. Kalandriye mizannèv pwojè sa, konsa:

 • Leve fon: Janvye - Fevriye: Nou bezwen rive jwenn lajan ak lòt resous nou bezwen pou pilòt la nan yon mwa edmi. Se pou sa nou konte anpil sou kontribisyon an nati, ak fon ki ezeman aksesib; nou kwè nan miltipliye patnè teknik ak finansye pou akonpli sa ki prèske yon mirak.
 • Devlòpman: Fevriye-Mas: Pou aplikasyon an, nou deja idantifye yon konpayi an Ayiti (Blueshift) ki travay ak sistèm tèminal SMS yo deja; Ushahidi ak FrontlineSMS devlope sistèm similè deja nan lòt peyi. Selil Teknoloji ANVA a ap fè rès la.
 • Tès pilòt: Mas-Me: Peryòd sa se pou planifye tès referandòm lan ansanm ak fòmasyon pou moun-resous yo.
 • Sansibilizasyon: Jen-Septanm: Pandan 3 mwa, pandan kanpay elektoral la, nou prevwa yon kanpay sou entegrite eleksyon an, kote nou itilize radyo, televizyon, entènèt, ak rankont lokal (konferans ak dyalòg) pou rekrite obsèvatè sitwayen pou eleksyon yo.
 • Deplwaman: Septanm- Janvye: Premye tou eleksyon an prevwa pou 19 septanm 2021; rezilta definitf yo sipoze pibliye an janvye 2022. Peryòd sa se pral peryòd deplwaman rezo a; yon fason pou toujou gen milyon je sou pwosesis elektoral la epi evite fwod ak lòt iregilarite pa kraze eleksyon an.

 

BIDJÈ

Men yon bidjè estimatif pwojè a:

Devlòpman

Pilòt

Sansibilizasyon

Deplwaman

Ushahidi

$10000

Fòmasyon

$10 000

Piblisite

$ 10 000

Sant dapèl

$20 000

Frontline SMS

$5000

Kominikasyon

$5 000

Atelye

$ 15 000

Volontè

$20 000

Blueshift

$ 30000

Volontè

$5 000

Emisyon/

pòdkas

$ 5 000

Moun resous

$60 000

Total

$45 000

 

$20 000

 

$30 000

 

$100 000

Bidjè global

$195 000 

 

LEVE FON

Nou ap chèche jwenn premye 45 mil dola pou devlope aplikasyon an. Nou gen tan idantidye yon ekip devlopè Sidafriken ki travay deja an Ayiti e ki ka mete sistèm nan anplas. Ou ka ede nou fè fundraising sou sit la tou, nan ankouraje lòt moun bay kòb. Pou sa, ale nan paramèt kont ou ou epi nan pati ki di "Mwen angaje m pou m ranmase" a mete konbyen kòb ou pral chèche ranmase. Yon fwa fin fè sa, ap gen yon ba ki parèt sou paj pwofil ou pou ede suiv pwogrè ou. Bouton kontribisyon ki sou paj sa, ratache ak kont ou. Lè w pataje l moun ki bay kòb apati lyen sa se ou k ap jwenn kredi a. 

Si se sou kontanbank oubyen MonCash moun nan ap peye, ekri Finans pou prevni nou. Dèke nou jwenn lajan an, n ap ajoute l nan kredi w epi l ap parèt sou sit la. Men enfòmsyon l ap bezwen.

Sou kont Ayiti Nou Vle A nan BUH:

BUH - 14000038793 (Pou don an goud)

BUH - 14000038866 (Pou don an dola)

Swift Code: BUHEHTPP

Adrès ANVA: Parc Midoré, 1,rue Viala Delmas 33

Li ka fè yon don tou ak Mon Cash. Nimewo Mon Cash Ayiti Nou Vle A se +509 38 86 1135. 

Nou envite w tou, si w kapab, fè yon pwomès don, pi ba a. 


$350.00 pwomès don fèt jiskounye. Ede nou rive $45,000.00

Konbye ou pare pou w bay a 02:00 AM -04 on March 04?